Aviso Legal

Titularidade da web.

En cumprimento da normativa vixente en España en relación aos Servizos da Sociedade da Información, expoñemos a continuación os datos do titular da web:

Galería Vilaseco S.L.
CIF B70580410
C/ Padre Feijoó, 5-1º, 15004 A Coruña
T: +34 981 216 252
galería@vilaseco.com
www.vilaseco.com

A Galería Vilaseco perseguirá o incumprimento destas condicións e calquera utilización indebida da súa website exercendo todas as accións legais que estime oportunas.

Condicións de uso.

O website de www.vilaseco.com ten un carácter meramente informativo. As obras e demais expresións formais contidas no website, tales como informes, opinións, advertencias ou aclaracións, son ofrecidas pola Galería Vilaseco cunha finalidade orientativa e comercial, sen que en ningún caso, e salvo que así se especifique, poidan ser considerados como opinións sobre concretos problemas que se poidan expor á Galería Vilaseco.

O usuario comprométese a facer un uso correcto dos contidos que a Galería Vilaseco ofrece a través da súa website e a non empregalos para incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública; difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos; provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos da Galería Vilaseco dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados; tentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes.

A Galería Vilaseco resérvase o dereito de efectuar, sen aviso previo/previo aviso, as modificacións que considere oportunas na súa website, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma, como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados na súa website.

Limitación da responsabilidade.

A navegación por esta website pode ocasionar, como calquera outra ferramenta informática, fallos ou problemas técnicos que poidan afectar o equipo informático do usuario ou de terceiros, dos que a Galería Vilaseco non se fai responsable. A Galería Vilaseco os seus socios, colaboradores, empregados ou representantes tampouco poderán ser considerados responsables dos danos ou problemas que poidan ocasionar as páxinas webs de terceiros ás que se pode acceder desde esta website por medio de links. A Galería Vilaseco non se fai responsable así mesmo dos contidos das mesmas.

Propiedade intelectual.

A Galería Vilaseco posúe todos os dereitos de propiedade industrial e intelectual da website www.vilaseco.com así como dos elementos contidos nas mesmas (que inclúen, entre outros, imaxes ou textos). O usuario desta web pode visualizar tales elementos e mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu computador ou en calquera outro soporte físico, a condición de que sexa, única e exclusivamente, para uso privado. Queda, por tanto, terminantemente prohibida a súa utilización con fins comerciais, a súa distribución, así como a súa modificación ou alteración salvo autorización expresa por escrito da Galería Vilaseco, solicitándoo a través do e-mail galería@vilaseco.com En concreto, e sen carácter exhaustivo, quedan prohibidos os actos de reprodución, distribución, exhibición, transmisión, retransmisión, emisión en calquera forma, almacenamento en soportes físicos ou lóxicos (por exemplo, disquetes ou disco duro de computadores), dixitalización ou posta a disposición desde bases de datos distintas das pertencentes á Galería Vilaseco autorizadas polos mesmos, tradución, adaptación, arranxo ou calquera outra transformación das devanditas opinións, formas, índices e demais expresións que formen parte do website, en tanto tales actos estean sometidos á lexislación aplicable en materia de propiedade intelectual.

Protección de datos persoais.

Para a subministración de determinada información e subscrición á newsletter da galería, faise necesario solicitar determinados datos persoais. Estes son tratados pola Galería Vilaseco coa máxima confidencialidade, non sendo utilizados para ningún outro fin. Todos estes datos almacénanse de acordo co regulado pola normativa vixente en España en relación ao tratamento de datos persoais. Deste xeito, calquera usuario poderá exercitar o seu dereito para acceder aos nosos ficheiros, co fin de solicitar a modificación ou eliminación dos seus datos. Para iso debe dirixirnos un escrito a (Nome e dirección da galería). No mesmo debe enviar nome e apelidos, domicilio e fotocopia do seu DNI, especificando o motivo do seu escrito.